Zygoma Reduction+Angular Jaw Reduction+Genioplasty+Acculaser (ChinLine)(6 Months)

Author
뷰성형외과
Date
2021-06-14 16:58
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล